วยเพราะผ่านกาลเวลาอันยาวนาน จากเคยแข็งแรง ตระหง่านอย่างสง่า ท่ามกลางต้นไม้ ใบหญ้า ลำห้วย และขุนเขา
วัดเวียคะดี้ ปัจจุบันมีสภาพเก่า ทรุดโทรมอย่างมากอย่างเห็นได้ชัด เพียงพละ กำลัง สติปัญญาของชาวบ้านพุทธศาสนิิกชน
ในหมู่บ้าน ไม่พอเพื่อการบูรณะ ซ่อมแซม ให้ปูชนียสถานที่เคารพรัก ซึ่งอยู่คู่หมู่บ้าน มีสภาพดังเคยเป็น ให้่ยาวนานที่สุด
เท่าที่พละ กำลัง สติปัญญาจะพึงม

เวปไซต์นี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวัด กับเยาวชนในหมู่บ้าน ด้วยเหตุผล และวัตถุประสงค์หลัก (Reasons and Objectivities)

- เืพื่อทำนุบำรุงพระรัตนตรัย: พระพุทธ, พระธรรม และพระสงฆ์
- เพื่อระดมทุนทรัพย์บูรณะ ซ่อมแซมวัดเวียคะดี้ และวัดอื่นๆ ในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอสังขละุบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- เพื่ออุปถัมภ์ ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณรในพื้นที่ทุรกันดาร อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- เพื่อดึงเยาวชนรุ่นใหม่เข้าวัด

เหตุผล และวัตถุประสงค์รอง (The second Reasons and Objectivities)

- เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน
- เพื่อสร้างบุญ บำเพ็ญกุศลร่วมกัน
- เพื่อเผยแผ่เรื่องราวชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- เพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ เยาวชนยากไร้พื้นที่ทุรกันดาร ผู้เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ดเวียคะดี้ เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าที่สุดในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านเวียคะดี้ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีปูชนียสถานสำคัญเป็นหัวใจ เป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านทุกรุ่น ทุกสมัย
ตลอดระยะเวลายาวนาน คือ พระเจดีย์คู่ (The Couple Pagoda) ปัจจุบันมีสภาพเ่ก่า ทรุดโทรมอย่างมากอย่างเห็นได้ชัด
พระเจดีย์คู่หมู่บ้านเวียคะดี้ ถูกเก็บซ่อนไว้อย่างลี้ลับ โดยปรากฎสู่สายตาของคนนอกในวงจำกัดอย่างมาก หากเปรียญดังสมณะ
ท่านเป็นสมณะที่สงบเสงี่ยม มักน้อย สันโดษอย่างที่สุดพระอุโบสถสำหรับประกอบสังฆกรรม (An U-Po-Satha Hall) วัดเวียคะดี้ไม่เคยมีการก่อสร้างพระอุโบสถอย่างถาวร ตั้งตระหง่าน เป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นหลักแหล่งแน่นอนมาก่อน พระสงฆ์ภายในอาวาส กับชาวบ้านจะสร้างอุโบสถแบบง่าย ๆ ใช้งานเพียงชั่วคราว โดยต้องสร้างหลังใหม่แทนหลังเก่าเกือบทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่ตั้งวัดปนสถาน หรือเมรุเพื่อพิธีฌาปนกิจ (A Funeral and Cremated Place) ปัจจุบันยังคงใช้ และเป็นแบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
รูปแบบดูดีขึ้น เป็นหลักแหล่งขึ้น มีโครงสร้างอาคารค่อนข้างถาวร และมั่นคงสำหรับฌาปนกิจ อย่างไรก็ตาม ยังขาดความรู้สึกปลอดภัยโดยประการทั้งปวง บริเวณพื้นที่สำหรับประกอบฌาปนกิจมีจำกัดมาก สร้างความลำบาก ยุ่งยากอย่างยิ่ง
ให้ผู้ร่วมพิธี โดยเฉพาะในฤดูฝน แม้ชาวบ้านพุทธศาสนิกในหมู่บ้านต้องการฌาปนสถาน หรือเมรุที่มั่นคงกว่า สะดวกขึ้น สบาย และปลอดภัยในการประกอบพิธี แต่นั่นเป็นเรื่องยากเหลือเกินกุฏิพระภิกษุ สามเณร (A Monk's Residence) กุฎิขนาดเล็ก 4 หลัง มีสภาพค่อนข้างทรุดโทรม เนื่องจากมีอายุ และถูกสร้างขึ้น
จากไม้ ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงนิยมสร้างถาวรสถานด้วยไม้ มากกว่าปูน หรืออิฐ เพราะเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย และมีความชำนาญ
มากกว่า ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดปรากฎ แม้เพียงพัดลมเพื่อดับความร้อน หรืออาศัยไล่ยุงภายในกุฏิเหล่านั้นอาคารศาลาการเปรียญ (A Performance Hall) เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทุกอย่่างในวันสำัคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่
สำหรับประชุม ปรึกษา หารือของหมู่บ้านในบางโอกาส พระสงฆ์ สามเณร ร่วมสวดมนต์ ไหว้พระทุกเช้า เย็น ประกอบภัตกิจ
ณ สถานที่แห่งนี้ ในวันสำคัญบางโอกาส ต้องใช้ไม้ค้ำพื้นอาคาร เพราะสภาพค่อนข้างทรุดโทรม รับน้ำหนักมากๆ ไม่ไหว
ไม่ปลอดภัยซุ้มประตู รั้ววัด และบริเวณอาวาส (A Gate and fence) ซุ้มประตูดังปรากฎ สร้างเสร็จสมบูรณ์ได้ไม่นาน แต่รั้ววัดไม่มีทุนทรัพย์พอ
สร้าง บริเวณวัดเป็นดิน ชื้นแฉะ ลื่น บ้างเป็นโคลน ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้มีอายุอย่างยิ่งในฤดูฝน ด้วยไม่ได้ปรับปรุงให้ปลอดภัย
เพราะไม่มีรั้วกั้นบริเวณวัด สัตว์เลี้ยงชาวบ้านบ้างมาทำความสกปรก ซึ่งสร้างความลำบากให้กับพระภิกษุ สามเณรพอประมาณ เป็นสาเหตุของเชื้อโรค ทำลายทัศนียภาพ เกิดกลิ่นอันก่อความรำคาญ

ถานที่ตั้งหมู่บ้าน และวัด อยู่ห่างไกลจากชุมชนเืมือง หรือกล่าวได้เลยว่า "หมู่บ้าน และวัดพื้นที่ทุรกันดาร"
การสนับสนุน ช่วยเหลือ เื่พื่อบูรณะ ซ่อมแซมเป็นกรณีพิเศษจึงมีไม่มาก หรือไม่มีเลย
ลำพังเพียงพละกำลัง สติปัญญาพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านซึ่งเกือบทุกครัีวเรือน เป็นเกษตรกร รับจ้างทั่วไปนั้นไม่เพียงพอ

สำคัญอย่างยิ่ง วัดอันมีลักษณะอย่างวัดเวียคะดี้ซึ่งเสนาสนะ อาคารเก่า ทรุดโทรม ขาดการดูแล บุรณะ ซ่อมแซม พระภิกษุ สามเณรไ้ด้รับความลำบากในการปฏิบัติสมณะกิจมีมากมายเหลือเกินในพื้นที่อำเภอสังขลบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่ือรักษาปูชนียสถานอันเป็นที่รักให้มั่นคง ยาวนานที่สุด จึงเกิดโครงการบูรณะ ฟื้นฟูวัดเวียคะดี้ โดยความร่วมมือด้วยดีระหว่างวัด กับเยาวชนในหมู่บ้าน ภายหลังได้ปรึกษา หารืออย่างถี่ถ้วน รอบคอบแล้ว

อขอบคุณผู้แวะชมเวปไซต์ และพุทธศาสนิกทุกท่าน
ท่านสามารถฝากข้อความ ข้อสงสัย หรือข้อซักถามทุกกรณี ที่.....
E-mail: saantipaab@hotmail.com, Jothikhong@hotmail.com
Tel. 086-1961483 พระคีรินทร์ เตชวนฺโต รองประธานโครงการ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
Tel. 087-8300689 ทิพวรรณ ไทรสังขพรธิติ ที่ปรึกษาโครงการ การเงิน รพ.คริสเตียแม่น้ำแควน้อย อำเภอสังขละุบุรี
Tel. 082-8948563 กันตพงษ์ ไทรสังขพรธิิติ ดำเนินโครงการ จัดทำเวปไซต์ อดีตนักศึกษาสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

พร้อมนี้ วัดไ้ด้เปิดบัญชีออมทรัพย์ขึ้น ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสังขละบุรี
ชื่อบัญชี วัดเวียคะดี้ (โครงการบูรณะ ฟื้นฟูวัดเวียคะดี้)
เลขที่บัญชี 679-217395-3

เพราะเราเชื่อว่า "วัดเวียคะดี้ต้องดีขึ้น และพระพุทธศาสนาต้องดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่่นคง"
ยินดีต้อนรับการมาเยือนของท่าน สู่วิถีชีวิตอันสันโดษ และเรียบง่ายของพวกเรา ชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง หมู่บ้านเวียคะดี้

Google
Search WWW Search truehits.net
ติดต่อสอบถาม : Saantipaab@hotmail.com, inside59@hotmail.com, Jothikhong@hotmail.com